ฉลอง 100 ปีชาตกาลภราดาอามาเดโอ (บราเดอร์ปุ้ม)

|First|Previous|Next |Last|

|First|Previous|Next |Last|

คัดลอกจากหนังสือแจกงานศพภราดาอามาเดโอ ม.ค. 1979

จัดพิมพ์โดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย